La mediació és una fòrmula d’actuació entre persones litigants que es recull al sistema judicial del nostre país i cada cop més implementada a l’hora de cercar solucions a conflictes, de forma raonada i pactada, evitant que els problemes entre les parts vagin als límits i eviten despeses i l’eternització del conflicte.

Tot i la voluntat de la mesura d’acordar entre les parts, no podem oblidar que la mediació és possible perquè existeix un criteri d’igualtat entre les parts, que fa possible la recerca d’una solució partint d’una base entre iguals.

Aquesta norma però, salta pels aires quan es produeix una actuació violenta d’una part vers l’altra. Quan parlem de mediar en casos de violència masclista vers les dones, hem de tenir present que es parteix d’una base equivocada; la pressumpta igualtat de les parts no es produeix quan una part (l’agressor) imposa per la força de la violència la seva voluntat a l’altra part (la víctima).

La Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, ja establia la veda de la mediació en els processos de nulitat, separació divorci en els que les persones afectades siguin implicades, víctima i agressor, en casos de violència de gènere.

Amb aquesta mesura legislativa, es salvaguardava a la víctima de la violència masclista, i es reconeixia la seva precarietat física i emocional, inmersa en un cercle de violència, evitant alhora la banalització del delicte i la recerca de fòrmules que féssin possible judicialment la impunitat del fet violent.

Tot i que l’articulat de la Llei és rotunda en aquesta sentit, és preocupant sentir veus des de l’àmbit polític i judicial abogant cada cop més per acollir-se, amb determinats condicionaments, a la mediació professional en els casos de violència de gènere.

Atesa la desigualtat existent entre l’agressor que exerceix un domini expressat en la violència de qualsevol tipus i la víctima que es veu sotmesa a aquesta indessitjable situació, és possible intercedir i mediar quan el fet violent ja s’ha produït per evitar la seva reproducció?

Quin guany obté la víctima agradedida d’una mediació?

Tincs seriosos dubtes…

500_13312.mencion_especial_cartel_2012_1

Anuncis